Očuvanje mira i stabilizacija okruženja jačanjem multietničke kulture kooperacije

Vrijeme implementacije: 01.05.2011-31.12.2011

Sa namjerom da nastavi dosadašnji interkulturalni rad sa mladima i unaprijedi proces sveopšteg razumijevanja u pogledu iznalaženja mogućih riješenja, Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost “Progres”, kao nosilac projekta, planira da u kooperaciji sa Fondacijom Wings of Hope, SR Njemačka, kao partnerskom organizacijom, te u saradnji sa omladinskim liderima i lokalnim formalnim i neformalnim grupama mladih ljudi,dalje razvija aktivnosti koje podstiču konstruktivno suočavanje sa konfliktom i očuvanje mira na prostoru cijele Bosne i Hercegovine ali i šire u regionu.

Projekat se sastoji iz četiri faze. Prva faza je pripremna faza, u kojoj nastojimo da nadogradimo i unaprijedimo liderske kompetencije predstavnika omladinskih organizacija i neformalnih grupa,članica naše projektne mreže, druga fazu čini mirovno-pedagoški ljetni kampa za 150 mladih ljudi, pripadnika svih naroda i religijskih grupa iz BiH, koji je ujedno i središte multietničkog i interreligijskog rada sa mladima, zatim treća faza, koja podrazumijeva realizaciju manjih projekata na lokalnom nivou, u okviru koje omladinski líderi zajedno sa učesnicima kampa nastoje da svoja pozitivna iskustva sa mirovno-pedagoškog ljetnog kampa, kao i znanja stečena na polju nenasilnog suočavanja sa konfliktom i uspostavljanja konstruktivnog interkulturalnog dijaloga prenesu na nivo svoje lokalne zajednice i na taj način prošire ideju mirovno pedagoškog ljetnog kampa u svom najbližem okruženju. Četvrta faza  je faza evaluacije, u okviru koje se organizira evaluativni sastanak, na kojem učestvuju svi lideri grupa, članica projektne mreže, i gdje se prezentiraju kako rezultati ostvareni realizacijom svih projektnih aktivnosti, tako i koraci koji trebaju biti poduzeti u budućnosti, kako bi mirovni rad, u čijem fokusu stoje konstruktivno suočavanje sa konfliktom, civilna transformacija konflikta i nenasilna prevencija konflikta kao metode interkulturalnog rada sa mladima, mogao biti još uspješniji i napredniji.

Gore navedene četiri projektne faze su se iskristalizirale, tokom zadnje tri godine rada na ovom projektu, i govore o uspostavljanju projektne strukture koja je jako značajna za dalji napredak i razvijanje ovog projekta.

Evaluativni sastanak, održan u novembru 2010 godine, nesumnjivo ukazuje na konkretne promjene u ponašanju i djelovanju, kako kod omladinskih lidera, tako i kod običnih učesnika mirovnog ljetnog kampa. Nove ideje i angažman koje su omladinski lideri pokazali tokom realizacije projekta u 2010 godini, su jasni pokazatelji da ovaj projekat daje doprinos u uspostavljanju kulture dijaloga i  konfrontacije, kao i da pozitivno utiče na okruženje u kojem je prisutan konflikt..

Iz tog razloga će već etablirani mirovno-pedagoški ljetni kamp, koji predstavlja određeni vid neformalne edukacije i nadogradnje za 15 mladih lidera, predstavnika nevladinih organizacija, i neformalnih grupa, kao i za 150 učesnika iz cijele BiH i regiona, sa svojim aktivnostima biti na taj način proširen, da njegov učinak, koji se ogleda u ličnim i kolektivnim promjenama u stavovima i ponašanju, bude pokretač dugotrajnih pozitivnih promjena u našem društvu.

Kroz saradnju sa partnerskom fondacijom Wings of Hope, SR Njemačka, Udruženje Progres pozitivno utiče na proces pomirenja i pozitivnih društvenih promjena, upravo iz razloga što mlade ljude podržava na putu da prepoznaju, mobilišu i u svakodnevnom životu primjene svoje lične i kolektivne resurse.

Na temelju svog intenzivnijeg učešća u društvenoj svakodnevnici, mladi ljudi će na drugačiji način perciprati svoju ulogu u društvu. Ovakav angažman će uticati, sa jedne strane na jačanje osjećaja vlastite vrijednosti, a sa druge strane će se senzibilizirati da uspostavljanje zajedničke i djelotvorne omladinske politike na prostoru cijele BiH. Što više spremnosti za preuzimanje odgvornosti, mladi ljudi pokažu, utoliko će biti veći i njihov uticaj na lokalne autoritete, sa kojima oni trebaju surađivati na izradi strategije za budućnost mladih, ali i svih građana u BiH.

 

 

 

Donacije / Podrška

Donacijom pomažete djeci i mladima u Bosni i Hercegovini u izgradnji bolje i perspektivnije budućnosti.

Bankovni račun
Unicredit Bank dd Mostar
Transakcijski račun: 338 690 223 178 6494
IBAN:  BA 39 338 690 223 178 6494
SWIFT kod: UNCRBA 22

Kontakt

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“
Hamdije Čemerlića 6, 71 000 Sarajevo, Bosna i Herecgovina

Kontakt osoba: Elvir Čaušević
Telefon: +387 (0) 33 641 - 617
Fax:    +387 (0) 33 641 - 617
e-mail: elvir.causevic@progres-bh.ba