Psiho-socijalna podrška za perspektivnu budućnost


Projekat pod nazivom Psiho-socijalna podrška za perspektivnu budućnost

Projekat pod nazivom „Psiho-socijalna podrška za perspektivnu budućnost“ počinje sa realizacijom od septembra tekuće godine, paralelno sa početkom školske 2010/2011 godine.

Projekat će se realizirati u nekoliko osnovnih škola na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, u periodu od septembra 2010. godine do kraja juna 2011. godine.

Projekat je namijenjen djeci, učenicima V do IX razreda osnovne škole, starosne dobi od 10 do 15 godina, kao dodatna podrška i osnaživanje u svakodnevnom životu. U svakoj školi uključenoj u projekat će na osnovu određenih kriterija za učešće u projektnim aktivnostima biti odabrano 30 djece.


Ciljevi programa

 • redukcija efekata negativnih post-ratnih posljedica na mentalno zdravlje djece
 • profesionalna podrška djeci pri savladavanju svakodnevnih problema
 • dodatna psihoedukacija iz oblasti koje nisu obuhvaćene školskom nastavom
 • dodatna (pozitivna) životna iskustva
 • unaprijeđivanje socijalizacije
 • aktivno uključivanje u zajednicu
 • pomoć pri savladavanju poteškoća u učenju
 • podrška pri prevazilaženju razvojnih kriza
 • prevencija asocijalnog ponašanja (npr. zloupotreba sredstava ovisnosti, delikvencija) i izgradnja prosocijalnog ponašanja

 

Rad, odnosno realizacija aktivnosti će se odvijati u grupama jedan put sedmično i uključivat će slijedeće aktivnosti:

 • psihoedukativne radionice,
 • muzičke, kreativne, sportske i teatarske radionice,
 • vanjske aktivnosti u svrhu jačanja resursa i uključivanja u događanja u lokalnoj zajednici.

 

Dodatno će se podsticati tzv. peer edukacija, tj. učenici će se podsticati da međusobno pomažu i podržavaju jedni druge, prije svega u pogledu savladavanja školskog gradiva.

 U svakoj od škola će biti formiran petočlani tim stručnjaka, u kojem će ovisno od resursa lokalne sredine biti pedagog, psiholog, socijalni radnik, te nastavnici raznih smjerova. Lokalni timovi u školama će u skladu sa ciljevima projekta izrađivati i realizirati program rada sa djecom. Timovi koji će raditi sa djecom imat će u oviru projekta osiguranu redovnu superviziju i dodatnu edukaciju.

 Pored rada sa djecom planirano je da se u projekta uključe i roditelji djece. Rad sa roditeljima bi bio isključivo psiho-edukativnog karaktera i realizirao bi se 1-2 puta mjesečno.

 

 

 

Donacije / Podrška

Donacijom pomažete djeci i mladima u Bosni i Hercegovini u izgradnji bolje i perspektivnije budućnosti.

Bankovni račun
Unicredit Bank dd Mostar
Transakcijski račun: 338 690 223 178 6494
IBAN:  BA 39 338 690 223 178 6494
SWIFT kod: UNCRBA 22

Kontakt

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“
Hamdije Čemerlića 6, 71 000 Sarajevo, Bosna i Herecgovina

Kontakt osoba: Elvir Čaušević
Telefon: +387 (0) 33 641 - 617
Fax:    +387 (0) 33 641 - 617
e-mail: elvir.causevic@progres-bh.ba